Perkembangan Sastra Arab Dan Teori Sastra Islam / Fadlil Munawwar Manshur Marsono (Editor) text Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011 ind Agama Islam Sastra Islam URN:ISBN:978-602-9033-46-5