na INLIS000000000001963 20230106065047 0010-0123000035 ta 230106 g 1 ind 979-793-025-4 813 813 TAS k Tasaro GK Kau Gila, Maka Kucinta / Tasaro GK Cet.1 Bandung : Syaamil, 2006 vi + 336 hlm : Ilust ; 14 cm x 20 cm Sastra Indonesia Fiksi Tim Syaamil 7229/P4/01-2023